For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زندگی نامه

- دکتری رياضی دانشگاه صنعتی اصفهان

  عنوان رساله: مطالعه‌ی خواص کوهاپفی ضعیف، درون اول و زنجیره‌ای بر زیرمدول های نااساسی با کاربرد در نظریه‌ی حلقه

          استاد راهنما: پروفسور احمد حقانی

            

 کارشناسی ارشد رياضي دانشگاه صنعتی اصفهان

   عنوان پايان نامه: پوچسازی  مشتق های داخلی روی عناصر كج از حلقه های اول با تابع برگشت

          استاد راهنما: دکتر حسین خبازیان

 

كارشناسي رياضي دانشگاه يزد

تحت نظارت وف بومی